gwarancje i zwrot

GWARANCJE I ZWROTY

Karta gwarancyjna produktów firmy SENGO

Gwarancje i zwrot – gwarancja udzielana jest na wyroby firmy SENGO na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu towaru. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną wraz z załączoną kopią faktury i karty gwarancyjnej. W okresie gwarancyjnym producent zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania napraw wad ukrytych, nie widocznych w chwili zakupu, ujawnionych w czasie eksploatacji. 

Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zgodności towaru ze złożonym zamówieniem oraz sprawdzenia jego stanu w chwili dostarczenia lub w przypadku montażu przez firmę SENGO w chwili jego zakończenia. Reklamacji nie podlegają wszelkie wady jawne. Montowanie towaru (przez klienta) z wadami jawnymi jest równoznaczne z utartą reklamacji.

Gwarancją objęte są wyroby:

 • składowane w pomieszczeniach nie narażonych na warunki zewnętrzne (krytych, suchych i przewiewnych)

 • wbudowane zgodnie z przyjętymi normami;

 • nienoszące śladów przeróbek dokonywanych przez użytkownika.

Gwarancja nie obejmuje wyrobów:

 • uszkodzonych mechanicznie przez niewłaściwy montaż (wykonywany przez klienta), lub niewłaściwe użytkowanie ( wgniecenia, zarysowania, pęknięcia itp.);

 • z wadami zewnętrznymi powstałymi na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad transportu (wykonanego przez klienta), składowania i przechowywania produktów (powinny być przechowywane do czasu ich zamontowania w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych), przyjęcia uszkodzonej przesyłki od kuriera bez spisania wymaganego protokołu uszkodzenia paczki;

 • na powierzchni których wypłynęła żywica;

 • surowych;

 • z przebarwieniami i uszkodzeniami wszystkich elementów wyrobu powstałymi na skutek pęcznienia drewna, spowodowanego nadmierną jak i zbyt niską wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (w pomieszczeniach powinna być właściwa wentylacja, temperatura i wilgotność 55% – 65%);

 • z wadami powstałymi na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych (zabrudzenia zaprawą, pianką montażową, stosowania niewłaściwych taśm zabezpieczających, użycie do czyszczenia lub mycia niewłaściwych środków itp.);

 • ze zróżnicowanym usłojeniem i tonacją kolorystyczną wynikającą ze struktury oraz naturalnych właściwości budowy drewna;

 • z naturalnym zużyciem eksploatacyjnym oraz wady powstałe na skutek niedbałości użytkowania lub jego niewiedzy;

 • z uszkodzoną powłoką malarską z przyczyn niezależnych od producenta;

 • zmiany barwy drewna na skutek jego naturalnych właściwości;

 • uszkodzenia szklonych części wyrobu (rozbicie i pęknięcie szyb);

 • uszkodzenia powstałe w wyniku złej pielęgnacji, czyszczenia, konserwacji a także zalania.

Gwarancja wygasa w przypadku:

 • dokonania jakichkolwiek przeróbek;

 • uszkodzenia powłok lakierniczych powstałych w wyniku ich niewłaściwej konserwacji lub użytkowania mebla;

 • zniszczenia lub zgubienia Karty Gwarancyjnej.

Reklamację należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ujawnienia wady, opisując możliwie szczegółowo podstawy reklamacji, a w miarę możliwości przedstawienia dokumentacji fotograficznej reklamowanego produktu.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty związane z wyjazdem serwisu, lub odbiorem towaru i wysyłką produktu ponosi zgłaszający.

Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.

W przypadku zgłoszenia reklamacji należy ją kierować na adres: Królowa Górna 208, 33-334 Kamionka Wielka lub na adres poczty elektronicznej biuro@sengo.pl.

Numery telefonów: 698 998 933, 881 582 775.

Zobacz naszą ofertę: <KLIK>